За нас

Цел и метод

Цел

Да преподаваме на децата математика и английски език по начин, който те разбират.
Целта ние е задачата да използваме разнообразни подходи и материали при обучението, за да достигнем до съзнанието на всички деца, на които преподаваме. А децата са много различни едно от друго.
От тази година ние даваме възможност и на възрастните да повишат или изградят висока езикова култура по английски език, така необходима в различни сфери на съвременния живот.


Метод

Методът Матталант се гради върху убеждението, че човек запомня много по - лесно  само неща, които наистина разбира и умее да прилага. Чрез индивидуален подход се показва пътят към разбирането на математиката. Прилагат се способи за усвояване на материята, които променят нагласата и мотивират децата към математиката. Така те разбират не само, че математическите принципи са верни, а и защо тези принципи са верни
Методът цели създаване на усет към числата, развиване на въображението и умението да се мисли логически и абстрактно. Децата, които ни посещават, се запознават с математическите идеи неформално, преди те да им бъдат преподадени по обичайния начин Чрез комбинация от Пряко преподаване, Сократови въпроси и „онагледяване”, децата развиват структура на мислене и умения за боравене с математическите идеи по начин, който е както математически правилен, така и съобразен с техния начин на мислене.

Математиката става приятна, разбираема и привлекателна.

Екип

Математика:
Съчетанието от   утвърденият професионализъм на дългогодишни преподаватели с младия изпълнен с вдъхновение и страст дух на студенти с отличия на математически състезания и олимпиади дава на децата една сериозна база, зареждаща ги с ентусиазъм и вълнение. Така предизвикваме у тях засилваща се положителна нагласа към математиката, която ги зарежда с желание и предизвиква амбициите им. Мотивацията и увереността нарастват и децата вече не гледат на математиката като на непреодолимо препятствие, а като на възможност да се докажат.

Ние сме подготвили успешно десетки деца за СМГ, ПЧМГ и др. елитни учебни заведения.

Английски език:  
Екипът преподаватели по английски език се състои от опитни специалисти с висока мотивация и професионализъм, доказан през годините, но с нестихващ ентусиазъм да прилагат  и нови методи и тенденции в професията.